Regulamin

REGULAMIN DAROWIZN

Regulamin przekazywania darowizn oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem portalu wspieram.fundacja.labrador.pl
§1
[definicje, czyli co jak rozumieć]
Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Portal – portal internetowy, a więc stronę internetową wraz ze wszystkimi jej
funkcjonalnościami.
2. Fundacja Labrador – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik z siedzibą w Poznaniu (61-543) ul. Jana Spychalskiego 12,  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto  i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS 0000153064, NIP 781 172 6817 , REGON 634464137 świadczącą za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także
przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych PayU.
3. Regulamin – niniejszy regulamin, a więc dokument, który właśnie czytasz.
4. Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem
portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług
Pośrednika usług finansowych(po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).
5. Pośrednik usług finansowych – PayU spółka akcyjna.
6. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele statutowe
Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik
7. Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.
§2
[Postanowienia ogólne]
1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele statutowe Fundacji Labrador oraz
prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z
regulaminem oraz polityką prywatności, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne
z akceptacją treści regulaminu oraz polityki prywatności.
3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz polityki
prywatności. Fundacja Labrador ma prawo usunąć konto Użytkownika oraz
rozwiązać z nim umowę o świadczenie usług elektroniczną (przez którą rozumie się
udostępnienie możliwości korzystania z Portalu) w razie naruszenia zapisów
regulaminu.
§3
[darowizna, czyli przekazanie środków]
1. Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności
prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na
przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod
tytułem darowizny.
2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art.
890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania
formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.
§4
[warunki techniczne korzystania z Portalu, czyli, jakie wymagania musi mieć Twój komputer,
tablet, telefon itp.]
1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien
spełnić następujące wymogi:
a. Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu;
b. Dostęp do internetu;
c. Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających
prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies;
d. Posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.
2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie
poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.
§5
[zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.
2. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w
serwisie Pośrednika usług finansowych.
3. Zawarcie umowy jest dobrowolne.
4. Fundacja Labrador za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu
świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika
usług finansowych – przekazanie darowizny cele DPS oraz śledzenie postępów
zbiórki, a także wysyłkę newslettera oraz przekazywanie treści marketingowych,
jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.
5. Fundacja Labrador nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników.
§6
[strzeż się!]
1. Fundacja Labrador przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną, niestety, coraz częściej stosowane w
przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale. Fundacja Labrador będzie
dokładała wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak
apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń
dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.
§7
[ochrona danych osobowych, czyli kto i w jakim celu korzysta z danych, które podałeś]
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Labrador.
2. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników,
zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi
osobowymi zawiera dokument „Polityka prywatności”, który zostaje udostępniony
Użytkownikom równocześnie z niniejszym regulaminem, a w odniesieniu do
uregulowanej tam materii stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
§8
[Reklamacje]
1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym:
wspieram@fundacja.labrador.pl
2. Fundacja Labrador nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji,
odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.
§9
[Zmiany Regulaminu]
1. Fundacja Labrador ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.
2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni
przed wprowadzeniem zmian poprzez zamieszczenie komunikatu na Portalu.
§10
[Postanowienia końcowe]
1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem §9.
2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a
Fundacją Labrador, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i
pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §1.