Cookie Policy

Administratorem danych osobowych jest: Fundacja
na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik ul. Żwirki 9A, 60-409
Poznań
c. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:
biuro@fundacja.labrador.pl
d. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do
danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
e. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
i. Prowadzenie newslettera
ii. Obsługa zapytań przez formularz
iii. Realizacja zamówionych usług
f. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
i. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które
zostają wprowadzone do systemów Operatora.
ii. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
a. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane
logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
b. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki
sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu
dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
c. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja
hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania,
co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł
użytkowników.
d. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi
dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
e. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
f. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
g. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania
danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje
komponentów programistycznych.
3. Hosting
a. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna
firma
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
a. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane
osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej
z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na
Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
i. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
ii. operatorzy płatności
iii. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z
danych w celu realizacji celu działania strony
b. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to
konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
c. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
i. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ii. ich sprostowania,
iii. usunięcia,
iv. ograniczenia przetwarzania,
v. oraz przenoszenia danych.
d. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu
wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
f. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu.
g. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez
Administratora marketingu bezpośredniego.
h. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich
poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach
a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
osobowe, o ile zostaną one podane.
b. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
c. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika
wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika
pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
d. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo
kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora
a. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
a. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google
Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do
operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane
informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i
edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
b. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że
serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w
nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych,
wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie
żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa
bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
c. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez
tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje
są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie
wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie
podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
d. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w
odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po
odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie
korespondencji handlowej od Operatora.
8. Informacja o plikach cookies
a. Serwis korzysta z plików cookies.
b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
d. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
i. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
wpisywać loginu i hasła;
ii. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki
marketingowe”;
e. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
f. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
g. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
h. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem
Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z
siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA)
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić
ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies
niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www
b. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
i. Edge
ii. Internet Explorer
iii. Chrome
iv. Safari
v. Firefox
vi. Opera
Urządzenia mobilne:
vii. Android
viii. Safari (iOS)
ix. Windows Phone